رایانش ابری - Cloud Computing

    کارشناسان گروه دوران با توجه به تجارب حاصل از اجرای پروژه‌های مجازی‌سازی و زیرساخت‌های شبکه در پروژه‌های ملی آماده ارائه خدمات در خصوص ایجاد ابر خصوصی برای سازمان‌ها می‌باشند. این خدمات در چارچوب مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات، پیاده سازی و پشتیبانی می‌باشد.

    مزایای اصلی رایانش ابری

    • سرعت دسترسی به منابع
    • کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای
    • عدم وابستگی به سخت‌افزار و مکان
    • قابلیت اطمینان
    • قابلیت اندازه‌گیری
    • امنیت
    • نگهداری

    دوره آموزشی رایانش ابری

    فرم ثبت درخواست یا مشاوره

    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0