پیاده سازی ITIL

    امروزه ارتباطات مخابراتی به عنوان مهمترین زیرساخت توسعه بخش IT در تمام جهان بسیار مورد توجه است و توسعه روزافزون این تکنولوژی و هزینه های هنگفت تبلیغاتی در این بخش مبین این واقعیت است که ارتباطات آینده مبتنی بر استفاده از تکنولوژی مخابراتی یا ارتباطات بیسیم است.

    بهترین تجارب و کارکردهای مستند شده در کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات، پس از تدوین و نشر، با استقبال گسترده‌ای از سوی سازمان‌ها فناوری اطلاعات روبرو شد تا آنجا که به عنوان استانداردی غیر رسمی  پذیرفته شد و به پایه عملی برای اخذ گواهینامه  ISO 20000 در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بدل گشت.

    سازگاری با این استاندارد مزایای بسیاری در پی دارد که از مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد

    • همسو سازی خدمات فناوری اطلاعات با نیازمندی‌های جاری و آتی کسب و کار و مشتریانش
    • بهبود کیفیت ارائه خدمات فناوری اطلاعات
    • کاهش هزینه‌های پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات در درازمدت 

     
    این سه هدف اصلی، مبنای تصمیم‌گیری بسیاری از سازمانهایی است که به سمت پیاده‌سازی ITIL گام برمی‌دارند.

    گرچه راهبردهای ITIL مزایای دیگری همچون:

    • بهبود رضایت ذینفعان با بکارگیری روشهای حرفه‌ای و استاندارد ارائه خدمات فاوا
    • بهینه‌سازی تعامل با پیمانکاران 

    ITIL

    راهبردهای کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات، کمک می‌کند تصمیم‌گیری در بخش فناوری اطلاعات بر مبنای اهداف تصویب شده کسب و کار پیش رود و در این راستا، مدیریت‌هایی در چهار گروه فرایندی استراتژیک، طراحی، عملیاتی و انتقال، برنامه‌ریزی می‌کند که این فرایندها به طور مدام در چرخه بهبود مستمر، ارزیابی و بهینه می‌شوند.

    مهمترین هدف تدوین استراتژی فناوری اطلاعات در سازمان، همگام نمودن راهبردهای فنآوری اطلاعات با توسعه کسب و کار است، در این راستا، مدیریت و اجرای استراتژی های ترسیم شده در راهبرد فناوری اطلاعات، از اهمیتی برابر با تدوین راهبردها در سازمان فناوری اطلاعات برخوردار است.

    خدمات گروه دوران در زمینه ITIL

    دوره های آموزشی ITIL

    فرم ثبت درخواست یا مشاوره


    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0