محصولات شرکت HP Arcsight


    مرکز عمليات امنيت، تمامي زوايای امنيتی را به صورت بلادرنگ از يک نقطه مرکزی، مديريت و پايش می نمايد و تمامی حوادث امنيتی را کشف و اولويت دهی کرده، سطح مخاطره و دارايی هايی را که تحت تاثير قرار خواهند گرفت، را تشخيص می دهد.

    اين مرکز همچنين به طور همزمان راهکارهای مناسبی را متناسب با هر واقعه، اجرا يا پيشنهاد می کند. در اين راستا، شرکت ArcSight، به عنوان يک شرکت تخصصی در حوزه توليدمحصولات مديريت وقايع و اطلاعات امنيتی که به اختصار SIEM ناميده می شوند می باشد. اين شرکت در سال 2000 ميلادی تاسيس شده است و در سپتامبر سال 2010 ميلادی توسط شرکت HP خريداری شد.

    جهت اطمينان از کيفيت و کارایی محصولات امنيتی HP ArcSight، رده بندی موسسه پژوهشی بين المللی گارتنر برای اين محصول که در رده Leader در گزارشات پنج سال گذشته کافی خواهد بود. سکوی امنيتی ارائه شده توسط HP ArcSight، تحت عنوان امنيت اطلاعات و مديريت مخاطرات، مجموعه يکپارچه ای از راهکارها برای جمع آوری، ذخيره سازی، تحليل و مديريت امنيت در حج زيادی از داده (Big Data)فراهم کرده است. اين سکوی امنيتی مشتمل بر راهکارهای امنيتی ذيل می باشد :

    HP ArcSight ESM

    HP ArcSight Logger

    HP ArcSight Connector

    HP ArcSight Express

    HP ArcSight IdentityView

    HP ArcSight Threat Detector

    HP ArcSight Threat Response Manager

    HP Compliance Insight Packages

    HP ArcSight Risk Insight

    فرم ثبت درخواست یا مشاوره

    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0