سهولت مدیریت شبکه و تسریع گسترش خدمات رایانش اَبری به علاوه، کاهش هزینه‌های عملیاتی.


        6.0.8.0
        گروه دورانV6.0.8.0