Tripwire VIA Asset View این قابلیت را در اختیار سازمان‌ها و ارگان ها قرار می‌دهد تا با کمک الصاق برچسب یا علامت (Tag) بر دارایی‌های بررسی‌شده و گروه‌بندی آنان بر اساس مفاهیم ریسک، اولویت، ارتباط و همترازی سازمانی، مدیریت آن‌ها را از دریچه کسب‌وکار خود به انجام برسانند. تیم های امنیتی می‌توانند با فیل‌تر کردن Tagهای مذکور نمایش پویا و فعال از دارایی‌های IT موجود در زمینه فعالیت در اختیار داشته باشند. به عنوان مثال "سرویس‌دهنده‌های مبتنی بر رایانش ابری که وظیفه میزبانی قابلیت‌های تجارت الکترونیک سازمان را بر عهده دارند". افزون بر این و به دلیل اینکه Tagها می‌توانند به صورت همزمان بر چندین دارای نصب شوند بنابراین پردازش گروه‌های مشابه دارایی بسیار سریع و آسان خواهد بود.
 
 

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0