منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   Remediation Manager
   مدیریت بازسازی به عنوان یک افزونه (Add-On) برای Policy Manager تعریف‌شده و راهنمایی برای تیم های امنیتی و استانداردسازی سیستم است تا بتوانند انحرافات و ضعف‌های به وجود آمده در پیکره‌بندی امنیتی را رفع نموده و درعین‌حال مدیریت بر مبنای نقش، تاییده‌ها و ثبت برای رفع ایراد را نگه داشته باشند. این قابلیت به تیم های علمی‌ات کمک می‌کند تا به سادگی و با کارایی بهینه سیستم های جدید را به وضعیت "آماده به کار" در آورده و امکان باقی ماندن در وضعیت فعالیت را حتی در حالتی که با یک تغییر اجتناب‌ناپذیر و غیرمترقبه مواجه شده‌اند فراهم آورد.
    

    


   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0