این ویژگی یکی از بهترین سرویس های نظارت یکپارچگی فایل در دنیاست که توانایی بررسی و نظارت در سطح گسترده و در محیط‌های کاری ناهمگون را دارا بوده و نمایی فوری از آسیب‌پذیری های کلیدی در پیکره‌بندی به منظور اطمینان از یکپارچگی سیستم در اختیار قرار می‌دهد.

 این بخش از مجموعه می‌تواند با کاهش انباشتگی در پیکره‌بندی و تغییرات غیرمجاز کارایی در عملکرد را افزایش دهد. همچنین File Integrity Manager را نیز می‌توان به صورت مستقل مورد استفاده قرارداد اما ترکیب آن با Policy Manager می‌تواند "ارزیابی پیکره‌بندی در صورت بروز تغییر" را در اختیار قرار دهد.

 این ویژگی سبب می‌شود ارزیابی ایستا (Passive)ی پیکره‌بندی به حالت پویا (Dynamic) تغییر وضعیت داده و راهکار تدافعی بلادرنگ را سبب گردد. در نتیجه وجود انحرافات در استانداردهای پیکره‌بندی ایمن و راهنماهای ایمنی به سرعت تشخیص داده می‌شود.5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0