این ویژگی به عنوان یکی از ویژگی‌های مستقل مجموعه مورد نظر، اطمینان از تداوم و استمرار استانداردهای IT را فراهم می‌آورد. اما به عنوان بخشی از مجموعه Tripwire SCM، می‌تواند توسط سیستم جامع ایمن‌سازی سیستم های فایل، Desktop و در کنار آن تجهیزات شبکه و پایگاه‌های داده از پلتفرم های متعدد و پروتکل‌های گوناگون، کاهش سطوح و نقاط حمله و نفوذ به ساختار را سبب گردد.

 Tripwire Enterprise با ارزیابی مستمر پیکره‌بندی با استفاده از Agentهای خود (عامل-Based) و یا بدون استفاده از آن (Agentless) و با توجه به بیش از 300 سیاست، استاندارد، تنظیمات و راهنمای مختلف و متعدد این مهم را فراهم می‌آورد. Policy Manager همچنین ویژگی‌هایی چون سفارشی سازی کامل سیاست‌ها، مدیریت استثنائات، گزینه‌های مرتبط با بازسازی خودکار و سیستم دقیق امتیازدهی به سیاست بر اساس آستانه، سنگینی و شدت آن را ارائه می‌دهد.

 Policy Manager تمامی این وظایف را در حالی انجام می‌دهد که ثبات استاندارد را ایجاد نموده و برای هر سیاست (Policy) وضعیتی کاملا واضح، روشن و قابل پیگیری فراهم می‌آورد.


 

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0