موتور خدمات سیار

    • ارائه خدمات نوین مبتنی بر مکان و بهبود فرآیندهای کسب‌وکار از راه « Connected Mobile Experiences»
    • افزایش کارایی از راه فناوری «CleanAir» سیسکو
    • ارتقاء امنیت شبکه بی‌سیم از راه سرویس‌های پیش‌گیری از نفوذ
    • شناسایی وقوع حمله و ردیابی و پیگیری تجهیزات مخرب، تداخل‌ها، کاربران Wi-Fi، تلفن‌های هوشمند و تگ‌های RFID با سرویس‌های تعیین مکان


    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0