همگرایی کاربران و مدیریت دسترسی

    • مدیریت همگرای چرخه حیات شبکه‌های بی‌سیم و سیمی
    • بهبود مدیریت پیکربندی، تغییر و مطلوبیت
    • رؤیت‌پذیری یکپارچه برنامه‌های کاربردی، تجهیزات و کاربران و مرتفع کردن مشکلات آنها    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0