سیستم پیشگیری از نفوذ (IPS) سیسکو

    • شناسایی و متوقف ساختن ترافیک بداندیش، کرم‌ها، ویروس‌ها و سوءاستفاده از برنامه‌های کاربردی
    • شناسایی و حفاظت در برابر تهدیدات هوشمند
    • ارتقاء تداوم کسب‌وکار و مؤثر در رسیدن به مطلوبیت مورد نظر


    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0