منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   پیاده سازی سیستم عامل
   OS Deployer با قابلیت هایی چون تهیه Image و پیاده سازی مرکزی، به استانداردسازی کل سازمان و استفاده از یک/تعداد کمی سیستم عامل کمک می نماید. این موضوع سبب می شود پشتیبانی، آموزش و مدیریت در حفظ و نگهداری سیستم های عامل آسانتر باشد. OS Deployer می تواند از یک سیستم Image دقیقی از Disk شامل پیکره بندی های استاندارد، فایل های پیکره بندی سیستم عامل و تمام Application های آن را تهیه نموده و بصورت همزمان بر روی چندین سیستم پیاده سازی نماید. این توانایی سبب ارایه سریع خدمات توسط این ابزار می گردد.

   عامل و تمام Application های آن را تهیه نموده و بصورت همزمان بر روی چندین سیستم پیاده سازی نماید. این توانایی سبب ارایه سریع خدمات توسط این ابزار می گردد.
   • پشتیبانی از سیستم های عامل Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7, Windows 8, and Windows 2012
   • تهیه و پیاده سازی Image از یک نقطه متمرکز
   • قابلیت تهیه Image بصورت قابل تنظیم جهت انتخاب درایورهای مورد نیاز
   • توانایی ایجاد رسانه قابل Boot به منظور Boot سیستم بصورت دستی
   • پشتیبانی از چندین روش پیاده سازی مانند پیاده سازی دستی، پیاده سازی رخداد محور، پیاده سازی زمان بندی شده، پیاده سازی دلخواه و پیاده سازی مستقل
   • سفارشی کردن تنظیمات شبکه، نام کامپیوتر، اطلاعات Domain و ... بصورت خودکار و بعد از پیاده سازی Image
   • استفاده از Universal Deployment Add-on جهت پیاده سازی یک Image استاندارد بر روی کامپیوترهایی با سخت افزار متفاوت

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0