منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   مدیریت دارایی و ITIL Help-Desk

    

   مدیریت رخداد
   • بازگردانی سریع سرویس دهی نرمال همراه با مدیریت جامع رخداد

   مدیریت مشکل
   • حذف موثر علت اصلی اتفاق و پایان دادن به درگیری با رخداد های تکراری و مدیریت خودکار سازی

   مدیریت تغییر
   • ارایه راهکار ساخت یافته و و اقدام برای رسیدگی تمام تغییرات در زیرساخت IT

   فهرست سرویس
   • با نمایش سرویس های ارایه شده، پیکره بندی روال کاری و خودکار سازی برای هر سرویس وجه مناسبی از IT در اختیار قرار می داده و آن را در زمان معین ارائه می دهد

   CMDB
   • رهگیری و مدیریت تمامی CIها در یک مجموعه مستقل، کسب دید بهتر و بیشتر بر روی دارایی ها با آگاهی از ارتباطات داخلی و استقلال هر یک از CIها

   مدیریت قرارداد و PO
   • تسهیل در چرخه عمر PO، از تولید تا تایید، ارایه و قرارداد هر خرید مستقل و کمک به سازمان دهی خرج و مخارج IT

   گزارشات
   • آکاهی از پیش آمد های Help Desk و اتفاقات درون آن با استفاده از ماژول های گزارش دهی قوی و بصری و داشبوردهای تعاملی

   یکپارچگی
   • قابل اجتماع و یکپارچگی با بسیاری از پلتفرم ها از ابزار های مانیتورینگ گرفته تا ابزارهای مدیریت کاربری و یکپارچگی مبتنی بر API به منظور ذخیره زمان و منابع

   مدیریت دارایی
   • تهیه فهرستی دقیق و کامل از تمام دارایی های سازمان با استفاده از مدیریت دارایی یکپارچه، اسکن و به روز رسانی هر یک از دارایی ها بصورت خودکار

    


   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0