منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   Networkingand Security
    
   شبکه و امنیت در زیر ساخت مجازی
    
   VMwareچالش های مراکز داده را بصورت تعریف شبکه های مجازی و امنیت بصورت موءثر در امنیت و شبکه های vCloud  حل میکند .
    
    
    ویژگی های کلیدی 
    
   • لبه: ارائه مجموعه ای غنی از شبکه های یکپارچه و خدمات دروازه امنیتی برای حفاظت ازمراکز داده مجازی و بهینه سازی بهره برداری از منابع است.این appliance های مجازی شامل خدماتی از قبیل فایروال، ترجمه آدرس شبکه (NAT)، حفظ تعادل بار وشبکه های خصوصی مجازی ( VPN  )می باشند .در دسترس بودن  بالای لبه محافظت در برابر شبکه میزبان و شکست های نرم افزار را انجام می دهد.
   • دیواره آتش: برنامه های حساس را با اعمال امنیت بصورت بیدرنگ ایزوله و محافظت میکند. یک پارچه سازی  Vcenter عملکرد را بهبود و مدیریت را ساده میکند. 
   • VXLAN: فناوری را برای مجازی سازی شبکه , انتزاع شبکه , کشش و مقیاس سرتا سر مراکز داده فعال میکند , VXLAN یک معماری برای پوسته برنامه های کاربردی خود درسراسر کلاستر  بدون هیچ گونه پیکر بندی دوباره شبکه فیزیکی فراهم می کند.
   • مدیریت و گزارش گیری: از طریق ادغام ساده با VMware vCenter Server™ and vCloud Director, و ایجاد یک نقطه کنترل مرکزی برای توسعه دادن و استقرار – مدیریت وگزارش Logging-  و یکپارچه سازی سرویس های امنیتی و  GateWay را فراهم می کند.
   • فریم ورک اکوسیستم vCloud : ادغام و یکپارپجه سازی سرویس و خدمات  شرکا با کارت رابط شبکه مجازی (vNIC) یا از  EDG  مجازی از طریقAPI های REST.
   • vCloud در شبکه ها و امنیت بهبود بهره وری عملیاتی و بهینه سازی بهره برداری از منابع را فعال کرده و در نتیجه باعت کاهش هزینه های ما می شود.همچنین باعت افزایش توانمندی و انعطاف پذیری بوسیله ساده کردن عملکرد های کاربردی و همچنین گسترش پلت فرم های با محصولات دیگر برند ها و سرویس ها و خدمات امنیتی می باشد.
    

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0