گروه دوران به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.

عنوان شغلحداقل سابقه کاریردیف شغلیمشاهده جزییات
    از  2  
کارشناس فروش2فروش
کارشناس حسابداری2 الی 3حسابداری
کارشناس کنترل پروژه های نرم افزاری5کنترل پروژه
کارشناس پشتیبانی آنتی ویروس2پشتیبانی آنتی ویروس
کارشناس پشتیبانی شبکه2پشتیبانی شبکه
برنامه نویس Java2برنامه نویس
برنامه نویس Front End2برنامه نویس
کارشناس فروش نرم افزار3
کارشناس نصب و پشتیبانی نرم افزار
برنامه نویس ++C3
کارشناس پشتیبانی شبکه2
کارشناس استقرار / سیستم های نرم افزاری2
برنامه نویس Full Stack3
برنامه نویس وب
مسئول دفتر2
کارشناس استقرار/سیستم های نرم افزاری3
برنامه نویس java2
برنامه نویس حرفه ای ++C2
برنامه نویس .net2
برنامه نویس Frontend 2
کارشناس بازرگانی ( صادرات، واردات )5BP
کارشناس فروش تجهیزات3BN
کارشناس ارشد تحلیل شبکه5
برنامه نویس حرفه ای C++6
کارشناس فروش5

6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0