فرآیند اخذ نمایندگی
1. مراجعه به وب سایت www.douran.com
2. تکمیل درخواست اولیه نمایندگی
3. بررسی صلاحیت عمومی متقاضی و انجام مصاحبه اولیه با وی از سوی واحد امور نمایندگان
4. معرفی نماینده به هیئت مدیره و اخذ تائیدیه
5. تکمیل و ارسال مدارک مورد نیاز
6. بررسی مدارک و تشکیل پرونده
7. تنظیم قرارداد در دو نسخه و ارسال برای نماینده
8. عودت دو نسخه امضا شده قرارداد از جانب نماینده برای شرکت
9. مهر و امضا قراداد توسط گروه دوران
10. ارسال قرارداد و گواهی نمایندگی برای نماینده

فرم اخذ نمایندگی
   نام شرکت / سازمان :    تعداد پرسنل :  
  نام و نام خانوادگی مدیرعامل :     وب سایت :  
   استان :     ایمیل :  
   شهر :      تلفن ثابت :  
   کدپستی :     تلفن همراه :  
   زمینه فعالیت :      
  ارسال

V5.0.4.0