منوی سخت افزارها

  منوي نرم‌افزارها

   محصولات شرکت HP Arcsight

   ________________________________________________________________
    مرکز عمليات امنيت، تمامي زوايای امنيتی را به صورت بلادرنگ از يک نقطه مرکزی، مديريت و پايش  می نمايد و تمامی حوادث امنيتی را کشف و اولويت دهی کرده، سطح مخاطره و دارايی هايی را که تحت تاثير قرار خواهند گرفت، را تشخيص می دهد. اين مرکز همچنين به طور همزمان راهکارهای مناسبی را متناسب با هر واقعه، اجرا يا پيشنهاد می کند. در اين راستا، شرکت ArcSight، به عنوان يک شرکت تخصصی در حوزه توليدمحصولات مديريت وقايع و اطلاعات امنيتی که به اختصار SIEM ناميده می شوند می باشد. اين شرکت در سال 2000 ميلادی تاسيس شده است و در سپتامبر سال 2010 ميلادی توسط شرکت HP خريداری شد.جهت اطمينان از کيفيت و کارایی محصولات امنيتی HP ArcSight، رده بندی موسسه پژوهشی بين المللی گارتنر برای اين محصول که در رده Leader در گزارشات پنج سال گذشته کافی خواهد بود. سکوی امنيتی ارائه شده توسط HP ArcSight، تحت عنوان امنيت اطلاعات و مديريت مخاطرات، مجموعه يکپارچه ای از راهکارها برای جمع آوری، ذخيره سازی، تحليل و مديريت امنيت در حج زيادی از داده (Big Data)فراهم کرده است. اين سکوی امنيتی مشتمل بر راهکارهای امنيتی ذيل می باشد :
   فروش hparcsight, فروش hp arcsight, محصولات hp arcsight, محصولات hparcsight, فروش سخت افزار hp arcsi, فروش سخت افزار hp, فروش تجهیزات hp, فروش تجهیزات hparcsight, فروش تجهیزات hp arcsight, فروش hparcsight, فروش hp arcsight, محصولات hp arcsight, محصولات hparcsight, فروش سخت افزار hp arcsi, فروش سخت افزار hp, فروش تجهیزات hp, فروش تجهیزات hparcsight, فروش تجهیزات hp arcsight, نمایندگی hparcsight, نماینده فروش hparcsight, نماینده رسمی hparcsigh

   DOURAN Portal V4.0.4.0

   V4.0.4.0